Pasirūpinkime savo artimaisiais!
 
 
Darbuotojai

Atnaujinta: 2023 m. rugpjūčio 31 d.

 

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius
(etatais)

Darbo funkcijos

Spec. reikalavimai pareigybei

Direktorius

1

Vadovauja įstaigai ir vykdo darbdavio funkcijas bei pareigas, užtikrina įstaigos funkcionavimą, kokybišką pavestų funkcijų vykdymą

Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas socialinių mokslų krypties išsilavinimas socialinio ar vadovaujamo darbo patirtis

Vyriausiasis socialinis darbuotojas

0,5

Koordinuoja trumpalaikės, ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimą suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims. Planuoja, prižiūri įstaigoje vykdomas socialines paslaugas, koordinuoja ir vertina paslaugų kokybę

Aukštasis socialinio darbo ar jam prilygintas išsilavinimas ir darbo patirtis organizuojant trumpalaikės, ilgalaikės socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims

Socialinis darbuotojas

2

Teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas skirtingoms klientų grupėms, dirba komandiniu principu su socialinio darbuotojo padėjėjais. Tvarko gyventojų asmens bylas ir kitą reikiamą dokumentaciją

Aukštasis socialinio darbo ar jam prilygintas išsilavinimas

Individualios priežiūros darbuotojas

9

Teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas skirtingoms klientų grupėms

Įžanginių socialinio darbuotojo padėjėjo mokymų išklausymas, ne mažesnis kaip vidurinis išsilavinimas

Užimtumo specialistas

1

Planuoja ir organizuoja globos namų gyventojų užimtumą, darbinę veiklą bei laisvalaikį, veda įvairius dailės, muzikos, sporto, dailiųjų amatų ir kt. užsiėmimus. Organizuoja įvairius renginius: kalendorines ir religines šventes, koncertus, popietes, susitikimus, užsiėmimus

Įžanginių socialinio darbuotojo padėjėjo mokymų išklausymas ir patirties turėjimas darbinių įgūdžių ugdymo srityje

Bendrosios praktikos slaugytojas

2

Teikia bendrosios praktikos slaugos paslaugas asmenims, gaunantiems trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas įstaigoje. Yra atsakingas už medikamentų užsakymą, gavimą, saugojimą, nurašymą. Užtikrina, gydytojo paskirtų gyventojams, vaistų vartojimą. Pildo ir veda globos namų direktoriaus įsakymais nustatyta tvarka patvirtintą dokumentaciją

Galiojanti bendrosios praktikos slaugytojo licencija

Ūkio ir buities sektoriaus dalies vadovas

1

Organizuoja jam pavaldaus personalo darbą, atsako už įstaigos ūkinį aprūpinimą, ūkinio inventoriaus saugumą ir atnaujinimą. Rengia ir sistemina dokumentus, susijusius su įstaigos veikla, registruoja gaunamą korespondenciją, tvarko darbuotojų asmens bylas

Aukštojo mokslo studijų išsilavinimas, raštvedybos pagrindų, kalbos kultūros, darbo teisės išmanymas, gebėjimas dirbti naujomis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis

Vairuotojas ,pastatų, teritorijos ir inventoriaus priežiūros darbininkas

1

Vairuoti ir prižiūrėti įstaigai priklausančius automobilius, saugiai vežti keleivius,atlieka smulkų patalpų, vidaus ir lauko inventoriaus remontą, prižiūri lauko teritoriją

Vairuotojo pažymėjimas reikiamai automobilio klasei

Valytojas

2

Valo ir tvarko įstaigos patalpas

-